Шановні колеги! Компанія «Uniqid» запрошує на Онлайн курс:

"Міжнародні стандарти фінансової звітності"

 • 29, 30 січня, 5, 6, 12, 13, 26, 27 лютого, 12, 13 березня 2022 року
 • Online Вся Україна
 • від 8000 грн без ПДВ
 • з 10:00 до 14:20 год
 • Конспект семінару.
 • Лектор

  курси мсфз

  Бізнес-тренер:  Зубілевич Світлана Яківна       кандидат економічних наук, професор, ACCADipI FR(rus); IFRS IFA. З 1997 року веде активну громадську роботу як Голова Комітету з питань професійної освіти Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ).

  Організатор

  До семінару залишилось

  Програма семінару

  Розпочато набір на Online - програму Британського інституту фінансових бухгалтерів:
  "Міжнародні стандарти фінансової звітності"
  Ви отримаєте не тільки ґрунтовні практичні знання, але й міжнародний диплом, який підтверджує Вашу кваліфікацію.

   

  Завдяки спільним зусиллям розвинутих країн поступово створюється глобальна гармонізована система фінансової звітності за міжнародними стандартами (МСФЗ). Ці стандарти сьогодні використовують більше 140 країн світу. За Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Інші підприємства мають право добровільно обрати МСФЗ як основу обліку та складання фінансової звітності.
  Вивчайте і застосовуйте МСФЗ, якщо хочете, щоб мова вашого бізнесу була зрозумілою вашим бізнес-партнерам.

   Програма Інституту фінансових бухгалтерів українською мовою

  (IFA, Великобританія, since 1916)

  Дати  проведення  вебінарів: 29, 30 січня, 5, 6, 12, 13, 26, 27 лютого, 12, 13 березня  2022 року

  10 web-занять.

  Всього: 60 акад. год. Всі заняття будуть доступні у запису.

  Вебінари проводяться: субота, неділя з 10:00 до 14:20 год.

  Вартість навчання  8000 грн .

  Оплата за екзамен (контрольну роботу)

  80 фунтів стерлінгів (по курсу на день оплати + 5% єдиного податку). 

  Для отримання диплому необхідно отримати не менше 85 балів із 100 за виконану контрольну роботу.

  Інститут фінансових бухгалтерів (IFA) заснований у 1916 році у Великобританії і є одним із найстаріших організацій фінансистів і бухгалтерів. Щорік тисячі фахівців у сфері фінансів із понад 80 країн світу стають слухачами IFA, аби пройти навчання, скласти іспити і отримати престижні дипломи і професійні кваліфікації.
  У своїй діяльності Інститут фінансових бухгалтерів тісно співпрацює з Міжнародною асоціацією бухгалтерів (IAB) – професійною організацією, сертифікуючій і об'єднуючій працівників бухгалтерській професії по всьому світу. IFA сприяє розвитку професії бухгалтера і просуває міжнародні стандарти високої якості. Програми IFA розроблені провідними фахівцями-практиками і призначені для бухгалтерів, аудиторів, фінансових спеціалістів, працівників банків, фінансових директорів і керівників компаній, що бажають отримати необхідні знання і навики з управління і розвитку бізнесу.

  В кінці курсу Ви отримаєте ґрунтовні знання, підтверджені міжнародним дипломом:
  Спеціаліст по міжнародним стандартам фінансової звітності від Інституту фінансових бухгалтерів (IFA - Institute of Financial Accountants, Великобританія).

   

   

  Зразок диплому подається вище. Диплом реєструється та виготовляється у Великобританії.

   Програма курсу

  Тема 1. Вступ до МСФЗ

  • Регулювання бухгалтерського обліку. Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності
  • Поняття МСФЗ, значення та застосування у світі та в Україні.

  Тема 2. Принципи формування фінансової звітності за МСФЗ (Концептуальні основи, IAS 1, IFRS 13, IAS 21, IAS 29)

  • Концептуальні основи МСФЗ
  • Цілі фінансової звітності
  • Основні та підсилюючі якісні характеристики фінансової звітності
  • Елементи фінансової звітності, їх визнання, оцінка та списання
  • Оцінка справедливої вартості
  • Вплив зміни валютних курсів
  • Вплив гіперінфляції

  Тема 3. Подання фінансової звітності за МСФЗ (IAS 1, IAS 34)

  • Склад річної фінансової звітності за МСФЗ
  • Звіт про фінансовий стан
  • Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
  • Звіт про зміни у власному капіталі
  • Примітки до фінансових звітів
  • Проміжна фінансова звітність

  Тема 4. Облік довгострокових активів (IAS 16, IAS 38, IAS 40, IAS 41, IAS 36, IFRS 6, IFRS 16)

  • Основні засоби: первісне визнання, амортизація, подальші витрати, оцінка у фінансовій звітності
  • Інвестиційна нерухомість: первісне визнання, подальші витрати, рекласифікація, оцінка у фінансовій звітності
  • Нематеріальні активи: первісне визнання, амортизація, подальші витрати, оцінка у фінансовій звітності
  • Розвідка та оцінка запасів корисних копалин: первісне визнання, амортизація, подальші витрати, оцінка у фінансовій звітності, рекласифікація
  • Біологічні активи: первісне визнання, оцінка у фінансовій звітності
  • Оренда у фінансовій звітності орендаря та орендодавця
  • Знецінення активів

  Тема 5. Облік інвестицій в асоційовані підприємства і участі в спільній діяльності (IAS 28, IFRS 11)

  • Інвестиції в асоційовані підприємства
  • Спільна діяльність
  • Метод дольової участі

  Тема 6. Облік запасів та необоротних активів на продаж (IAS 2, IFRS 5)

  • Запаси: первісне визнання, формули вибуття, оцінка у фінансовій звітності
  • Необоротні активи на продаж та для розподілу власникам: первісне визнання, оцінка у фінансовій звітності
  • Припинена діяльність: подання у фінансовій звітності

  Тема 7. Облік фінансових інструментів (IAS 32, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 2)

  • Фінансові інструменти
  • Фінансові активи: первісне визнання, оцінка і подання у фінансовій звітності
  • Фінансові зобов’язання: первісне визнання, оцінка і подання у фінансовій звітності
  • Дольові інструменти: первісне визнання, оцінка і подання у фінансовій звітності
  • Знецінення фінансових активів
  • Хеджування
  • Виплати на підставі акцій

  Тема 8. Облік зобов'язань (IAS 37, IAS 12, IAS 19)

  • Види зобов'язань
  • Оціночні зобов’язання: визнання, оцінка та подання у фінансовій звітності
  • Умовні активи і умовні зобов'язання
  • Поточний податок на прибуток
  • Відстрочені податки на прибуток
  • Види виплат працівникам
  • Поточні виплати працівникам
  • Допомога при звільненні
  • Особливості обліку та подання у фінансовій звітності інформації про виплати по закінченні трудової діяльності

  Тема 9. Доходи (IFR 15, IAS 20)

  • Визначення доходу
  • П’ятикрокова модель визнання доходу
  • Подання інформації про доходи у фінансовій звітності
  • Особливості визнання та оцінки доходу в окремих випадках
  • Облік урядових субсидій: визначення, види субсидій та подання у фінансовій звітності

  Тема 10. Звіт про рух грошових коштів (IAS 7)

  • Гроші та їх еквіваленти
  • Класифікація руху грошей
  • Складання звіту про рух грошей непрямим методом
  • Складання звіту про рух грошей прямим методом

  Тема 11. Облік об'єднання компаній (IFRS 3, IFRS 10, IFRS 12, IAS 27)

  • Облік придбання
  • Оцінка ідентифікованих активів та взятих зобов’язань за справедливою вартістю
  • Методи визнання та оцінки гудвілу та неконтролюючої частки
  • Консолідована фінансова звітність і порядок її складання
  • Окрема фінансова звітність

  Тема 12. Додаткова звітна інформація (IAS 8, IAS 10, IAS 24, IAS 33, IFRS 8)

  • Розкриття інформації про зміни в обліковій політиці
  • Розкриття інформації про облікові оцінки
  • Розкриття інформації про помилки минулих років
  • Події після звітної дати
  • Звітні сегменти
  • Пов’язані сторони
  • Прибуток на акцію.

  29, 30 січня, 5, 6, 12, 13, 26, 27 лютого, 12, 13 березня 2022 року

  Online Вся Україна

  від 8000 грн без ПДВ


  З питань участі звертайтеся до нас!

  Надані послуги оформляються актом виконаних робіт. У процесі реєстрації учасникам передаються всі звітні документи. У разі відсутності представника Учасника під час проведення семінару, організаційний внесок, перерахований на рахунок Організатора, Учаснику; не повертається. Участь в семінарі і згоду з умовами його проведення Учасник підтверджує 100% передоплатою організаційного внеску на підставі цього рахунку.