Курси "МСФО"

 

Розпочато набір на програму Британського інституту фінансових бухгалтерів:
Міжнародні стандарти фінансової звітності.
Ви отримаєте не тільки ґрунтовні практичні знання, але й міжнародний диплом, який підтверджує Вашу кваліфікацію.

Міжнародні стандарти фінансової звітності
Програма Інституту фінансових бухгалтерів українською мовою
(IFA, Великобританія, since 1916)

Завдяки спільним зусиллям розвинутих країн поступово створюється уніфікована система бухгалтерського обліку, тому МСФЗ на сьогодні є найперспективнішою системою обліку в напрямку масового застосування, введення та використання підприємствами різних розвинутих країн світу

Дати  проведення  навчання:  
05, 12, 19 жовтня, 02, 16, 30 листопада  2018 р.
   
м. Львів

60 академічних годин

Навчання проводиться з 10.00 до 18.00

 

Унікальні Ідеї

 

Для отримання диплому необхідно здати контрольну роботу!

Інститут фінансових бухгалтерів (IFA) заснований у 1916 році у Великобританії і є одним із найстаріших організацій фінансистів і бухгалтерів. Щорік тисячі фахівців у сфері фінансів із понад 80 країн світу стають слухачами IFA, аби пройти навчання, скласти іспити і отримати престижні дипломи і професійні кваліфікації.

 

    У своїй діяльності Інститут фінансових бухгалтерів тісно співпрацює з Міжнародною асоціацією бухгалтерів (IAB) – професійною організацією, яка сертифікує і об'єднує працівників бухгалтерській професії по всьому світу. IFA сприяє розвитку професії бухгалтера і просуває міжнародні стандарти високої якості. Програми IFA розроблені провідними фахівцями-практиками і призначені для бухгалтерів, аудиторів, фінансових спеціалістів, працівників банків, фінансових директорів і керівників компаній, що бажають отримати необхідні знання і навики з управління і розвитку бізнесу.

 

     В кінці курсу Ви отримаєте грунтовні знання, підтверджені міжнародним дипломом:

Спеціаліст по міжнародним стандартам фінансової звітності від Інституту фінансових бухгалтерів (IFA - Institute of Financial Accountants, Великобританія).

 Зразок диплому подається вище. Диплом  реєструється та виготовляється  у Великобританії

 

Програма курсу

Тема 1. Введення в МСФЗ
 • Класифікація  національних систем бухгалтерського обліку і звітності та фактори, що впливають на їх функціонування
 • Відмінності у міжнародній бухгалтерській практиці
 • Регулювання бухгалтерського обліку
 • Поняття МСФЗ, застосування та  їх значення
 • Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності
Тема 2. Принципи формування фінансової звітності по МСФЗ (IAS 1)
 • Концептуальні основи МСФО
 • Призначення і змістбухгалтерських принципів
 • Цілі фінансової звітності
 • Якісні характеристики фінансової звітності
 • Елементи фінансової звітності
 • Порядок представлення та склад форм звітності
 • Основоположні принципи фінансової звітності

 Тема 3. Представлення фінансової звітності за МСФЗ (IAS 1, IAS 15, IAS 21, IAS 29)

 • Склад форм звітності
 • Балансовий звіт
 • Звіт про прибутки і збитки
 • Звіт про зміни в капіталі
 • Записка-пояснення до фінансової звітності
 • Аудиторський висновок
 • Інформація, що відображає зміну цін
 • Вплив зміни валютних курсів

Тема 4. Облік довгострокових активів (IAS 16)

 • Основні засоби
 • Класифікація основних засобів
 • Нерухомість та інше майно
 • Загальні правила амортизації
 • Особливості амортизації основних засобів
 • Оренда майна (IAS 17)
 • Амортизація орендованого майна
 • Фінансова звітність орендаря
 • Фінансова звітність орендодавця

Тема 5. Облік нематеріальних активів (IAS 38)

 • Особливості визнання і оцінки
 • Розкриття інформації про нематеріальні активи
 • Амортизація нематеріальних активів
 • Амортизація ділової репутації фірми
 • Амортизація витрат на розробку
 • Знецінення активів (IAS 36). Вибуття активів

Тема 6. Облік інвестицій  і участі в спільній діяльності (IAS 27, IAS 28, IAS 31, IAS 40)

 • Загальний підхід до обліку інвестицій
 • Інвестиції в дочірні і асоційовані підприємства
 • Інвестиційна власність
 • Вкладення в спільну діяльність
 • Розкриття інформації у фінансовій звітності

Тема 7. Облік матеріальних запасів (IAS 2)

 • Системи обліку. Собівартість запасів
 • Вплив методів оцінки запасів на показники фінансової звітності
 • Помилки при оцінці запасів

Тема 8. Облік фінансових інструментів (IAS 32, IAS 39)

 • Фінансові інструменти і фінансові активи
 • Чотири категорії фінансових активів
 • Визнання фінансових активів і фінансових зобов'язань
 • Оцінка фінансових інструментів
 • Хеджування фінансових інструментів
 • Розкриття інформації про фінансові інструменти

Тема 9. Облік зобов'язань (IAS 37, IAS 33)

 • Види зобов'язань
 • Дебіторська і кредиторська заборгованість
 • Умовні активи і умовні зобов'язання
 • Відстрочені податки
 • Акціонерний капітал
 • Резерви. Прибуток на акцію

Тема 10. Доходи: визначення доходу і види доходів.  Витрати: визначення витрат і види витрат (IAS 18, IAS 20, IAS 19).

 • Визнання доходу
 • Визнання витрат
 • Облік урядових субсидій
 • Винагороди працівникам

Тема 11. Витрати по позиках (IAS 23, IAS 26, IAS 12)

 • Облік і звітність по програмах пенсійного забезпечення
 • Податок на прибуток
 • Чистий прибуток або збиток за звітний період

Тема 12. Договори підряду (IAS 11, IAS 14)

 • Витрати і доходи по договорах підряду
 • Визнання доходів і витрат за договором підряду
 • Розкриття інформації про договори підряду
 • Сегментна звітність.

Тема 13. Проміжна фінансова звітність (IAS 34, IAS 35)

 • Проміжна звітність
 • Припинена діяльність

Тема 14. Звіт про рух грошових коштів (IAS 7)

 • Складання звіту про рух грошових коштів непрямим методом
 • Складання звіту по методу прямого відображення надходження і витрачання грошових коштів
 • Представлення потоків грошових коштів

Тема 15. Облік об'єднання компаній (IAS 22, IAS 24)

 • Облік покупки компаній
 • Облік об'єднання інтересів
 • Розкриття інформації про об'єднання компаній
 • Звітність про асоційовані компанії
 • Консолідована фінансова звітність і порядок її складання

Тема 16. Додаткова звітна інформація (IAS 8, IAS 10)

 • Розкриття інформації про фундаментальні помилки
 • Розкриття інформації про зміни в обліковій політиці
 • Події після звітної дати

 

Унікальні Ідеї

Бізнес-тренер:

Зубілевич Світлана Яківна

 

- кандидат економічних наук, професор, ACCA DipIFR (rus)

- З 1997 року веде активну громадську роботу як Голова Комітету з питань професійної освіти Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ).

 -  З 2010р. - голова комітету з сертифікації Євразійської   ради сертифікованих професійних бухгалтерів

 

З питань участі звертайтесь до нас!

 • Компанія "Uniqid"
 • (068) 773-23-32
 • (095) 108-17-28 
 • info@uniqid.com.ua 

                                                 

Контакти

____

Приєднуйтесь

(068) 773 23 32

Copyright 2016-2018 - Uniqid