Тренінг «Фінансовий менеджмент» (Управління фінансами фірми)

Розпочато набір на Тренінг «Фінансовий менеджмент» (Управління фінансами фірми)

В Україні фінансовий менеджмент набуває все більшої актуальності. Зміни в економіці, робота в умовах кризи вимагає від керівників підприємств по-новому підходити до управління фінансами. Для того, щоб уникнути значної частини фінансових труднощів та зберегти міцні ринкові позиції в умовах конкуренції, необхідно сформувати ефективну систему фінансового менеджменту. Саме високий рівень організації фінансового менеджменту та ефективного управління фінансами дасть змогу своєчасно забезпечити підприємство коштами та в свою чергу його майбутній ефективний розвиток. При цьому, фінансовий менеджмент є важливим елементом всіх видів економічної діяльності, включаючи банки й інші фінансові інститути.

«Фінансовий менеджмент» (Управління фінансами фірми)


Програма Інституту фінансових бухгалтерів на українській мові (IFA, Великобританія, since 1916)

 

Дати проведення тренінгу: 10-11 листопада, 01-02, 15-16 грудня 2018 року.

Місце проведення: м. Львів, вул. Зелена, 109, 3 пов., конференц-зал.
Початок тренінгу о 10:00. 

Для отримання БРИТАНСЬКОГО диплому IFA необхідно написати контрольну роботу і успішно її здати.

 

Чубай Володимир Миколайович  «Фінансовий менеджмент» (Управління фінансами фірми)

Бізнес – тренер : Чубай Володимир Миколайович 

 

Кандидат економічних наук.
- Доцент кафедри обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».
- Опублікував понад 160 праць, з яких більше 100 наукових (частина з них опублікована у виданнях,
- Отримав грант Львівської політехніки на здійснення наукових досліджень.
- Переможець конкурсу «Кращий молодий науковець року» Національного університету «Львівська політехніка».
- Нагороджений премією Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради для талановитих молодих вчених.
- Нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність.
- В 2012-2016 рр. очолював Раду молодих вчених ІНЕМ Львівської політехніки, а з грудня 2014 р. входить до постійного складу Ради молодих учених при МОН України.
- Засновник і головний редактор всеукраїнського науково-аналітичного журналу «Наша перспектива».
- Засновник і керівник проекту «Наукова перспектива», спрямованого на налагодження ефективної співпраці між науковцями, підприємствами, органами влади і місцевого самоврядування.
- Провідний бухгалтер-експерт в аудиторській фірмі.
- Учасник бізнес-курсу «Успішне підприємництво», який проводили власники та керівники успішних компаній та банків США.
 

Цільова аудиторія 
• власники бізнесу,
• керівники компаній і керуючі філіями,
• фінансові та нефінансові керівники вищої і середньої ланки,
• менеджери, аналітики, економісти та фінансисти, які хочуть розширити використання сучасного фінансового інструментарію.


Мета
• Надати структуроване і логічне пояснення фінансових процесів, характерних для будь-якої компанії.
• Сформувати у слухачів системне розуміння фінансів та розвинути практичні навики для ефективного управління фінансами в сучасних умовах.
• Освоїти інструменти кваліфікованого користування фінансовою та нефінансовою інформацією для оцінки фінансового становища та перспектив розвитку компанії, а також прийняття ефективних управлінських рішень.

 

Програма курсу IFA FM

Тема № 1 «Основи управління фінансами підприємства»
• Сутність, мета і зміст фінансового менеджменту підприємства.
• Роль фінансового менеджера в структурі управління діяльністю підприємства.
• Принципи і функції фінансового менеджменту.
• Умови функціонування фінансового менеджменту на підприємстві.
• Система організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.
• Стратегія і тактика: методи і прийоми фінансового менеджменту.

 

Тема № 2 «Фінансове, правове і податкове середовище та забезпечення бізнесу фінансовими ресурсами»
• Вплив змін зовнішнього середовища на можливість реалізації стратегії розвитку бізнесу.
• Податкове планування на підприємстві як метод фінансового менеджменту.
• Фінансове середовище і забезпечення бізнесу фінансовими ресурсами: фінансові ринки (сутність, особливості розуміння).
• Фінансові інститути (інвестиційні компанії, фінансові посередники, організації, які надають фінансові послуги, банківський сервіс), відсотки і процентні ставки.

 

Тема № 3 «Фінансовий і управлінський облік і звітність як інформаційна база фінансового менеджменту»
• Загальна характеристика, мета, завдання, принципи і призначення фінансового та управлінського обліку на підприємстві.
• Фінансова звітність – віддзеркалення фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових потоків підприємства.
• Управлінська і спеціальна внутрішня звітність підприємства.

 

Тема № 4 «Управління прибутковістю бізнесу»
• Сутність понять «доходи», «витрати», «прибуток / збиток»
• Види і класифікація витрат (постійні / змінні, прямі / непрямі, умовно-постійні і змішані).
• Методи розподілу змішаних витрат на постійні та змінні.
• Методи розподілу постійних витрат за видами продукції (АВС - аналіз).
• Аналіз і прогнозування беззбиткової діяльності (CVP - аналіз).
• Маржинальний дохід, запас фінансової міцності, операційний важіль.

 

Тема № 5 «Бюджетування як інструмент управління робочим капіталом»
• Бюджетування з системі фінансового планування. Напрями бюджетування. Види бюджетів.
• Бюджет продажів. Бюджет виробництва. Бюджет прямих витрат на матеріали. Бюджет прямих витрат на оплату праці. Бюджет виробничих накладних витрат. Бюджет накладних витрат. Бюджет запасів готової продукції. Бюджет адміністративних і комерційних витрат.
• Складання прогнозного звіту про прибуток. Складання бюджету грошових коштів. Складання капітального бюджету. Складання прогнозного балансу.
• Контроль та аналіз бюджетних показників.

 

Тема № 6 «Фінансовий аналіз, діагностика і прогнозування фінансового стану підприємства»
• Аналіз як функція фінансового менеджменту.
• Мета, завдання та методи фінансового аналізу і діагностики фінансового стану підприємства.
• Аналіз коефіцієнтів (ліквідності, оборотності, фінансової стійкості, ефективності, ринкової активності).
• Використання результатів аналізу з метою розробки стратегії і тактики ефективного управління фінансами підприємства.

 

Тема № 7 «Основи фінансової математики»
• Логіка фінансових операцій. Концепція вартості грошей у часі.
• Фактори, що впливають на зміну цінності грошових коштів.
• Прості і складні відсотки. Майбутня і теперішня вартість грошей.
• Облік інфляції при оцінці вартості грошей у часі.
• Грошові потоки - нарощування і дисконтування. Ануїтети.
• Аналіз альтернативних можливостей інвестування грошових коштів на прикладах.

 

Тема № 8 «Управління робочим капіталом»
• Суть робочого капіталу. Оборотні активи: види і класифікація, основні методи управління.
• Операційний цикл підприємства (закупівля, виробництво, зберігання, реалізація).
• Короткострокове і довгострокове фінансування оборотних коштів. Розрахунок потреб у робочому капіталі. Управління грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти як найбільш ліквідний актив. Еквіваленти грошових коштів.
• Зберігання і управління залишками грошових коштів. Стягнення грошових коштів.
• Грошове кредитування покупців. Нові технології бізнесу: електронна комерція, пластикові карти, віртуальні ринки і гроші. Оборотність грошових коштів.
• Управління дебіторською заборгованістю. Побудова ефективної і прийнятної політики продажів компанії.
• Методи стягнення дебіторської заборгованості.
• Стимулювання покупців до повернення боргів. Гнучкі контракти.
• Аналіз кредитоспроможності клієнтів і резерви неоплачених рахунків.
• Оборотність дебіторської заборгованості. Управління товарно-матеріальними запасами. Види і форми існування запасів. Аналіз ризиків, витрат і вигод у зв'язку з використанням запасів.
• Контроль запасів на різних стадіях: закупівля, переробка, зберігання, передача на реалізацію.
• Розрахунок оптимальної потреби підприємства в запасах.
• Розрахунок оптимального обсягу і частоти замовлень. Оборотність запасів.
• Фінансування оборотних активів. Кредитно-інвестиційна політика підприємства.
• Кредиторська заборгованість, формування відносин з кредиторами.
• Торгова кредиторська заборгованість. Використання векселів у розрахунках.
• Різні умови кредитних продажів. Короткострокові кредити, акредитиви, банківські акцепти, кредитна лінія (овердрафт). Фінансовий цикл.

 

Тема № 9 «Управління фінансовими активами».
• Методи оцінки вартості фінансових активів (балансова, ринкова, внутрішня).
• Оцінка прибутковості облігацій до погашення і до викупу.
• Оцінка вартості простих і привілейованих акцій.
• Похідні фінансові інструменти.

 

Тема № 10 «Оцінка вартості капіталу та оптимізація його структури»
• Капітал. Компоненти капіталу (власний і позиковий).
• Методи і моделі оцінки вартості окремих видів капіталу: вартість позикового і власного капіталу, привілейованих акцій.
• Середньозважена вартість капіталу - використання результату і ухвалення рішень.
• Фінансовий леверидж.
• Оптимізація структури капіталу залежно від впливу різних факторів на його вартість.
• Управління власним і позиковим капіталом. Емісійна та дивідендна політика.
• Складання графіків повернення позикових коштів.

 

Тема № 11 «Аналіз інвестиційних проектів»
• Інвестиційний проект, поняття, види. Технологія планування інвестиційних проектів.
• Методи аналізу інвестиційних проектів (чиста приведена вартість, прибутковість, термін окупності, внутрішня ставка прибутковості) і прийняття рішень про інвестування, врахування додаткових чинників.
• Контроль виконання плану реалізації інвестиційних проектів.
• Аналіз та управління ризиками інвестиційних проектів Оцінка проектів з різними термінами реалізації.
• Невизначеність і ризик?
• Показники, методи оцінки та способи зниження ризику інвестиційних проектів.

 

 

З питань участі звертайтесь до нас!
Компанія "Uniqid"

Контактна особа: Павлова Юлія
(068) 773-23-32
(095) 108-17-28
info@uniqid.com.ua

Контакти

____

Приєднуйтесь

(068) 773 23 32

Copyright 2016-2018 - Uniqid